Όροι Παροχής Υπηρεσιών
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι παρόντες όροι και κανόνες λειτουργίας καθορίζουν την χρήση της ιστοσελίδας www.barkingwell.com (καλούμενη εφεξής η Ιστοσελίδα ή/και Website) και των παρεχόμενων δι’ αυτής υπηρεσιών της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία Barkingwell Media A.E και το διακριτικό τίτλο ‘Barkingwell Media’ (καλούμενη εφεξής η Εταιρεία / εμείς), η οποία εδρεύει στο Κτήριο 6, ΣΕΑ 1, 40,2 χλμ Αττικής Οδού, Παιανία.

Σας παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά διότι προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας. Η Ιστοσελίδα παρέχεται σε εσάς για προσωπική σας χρήση, βάσει αυτών των όρων και κανόνων λειτουργίας.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Κάθε χρήση και περιήγηση προϋποθέτει ότι έχετε ενημερωθεί και κατανοήσει τους όρους λειτουργίας της Ιστοσελίδας και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερομένων όρων και προϋποθέσεων και την δέσμευσή σας από αυτούς, ανεπιφύλακτα, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς, παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους χρήσης από καιρό εις καιρόν. Για τις αλλαγές, προσθήκες ή διαγραφές αυτές θα ενημερώνεστε είτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που παρέχετε στην τυχόν εγγραφή σας, είτε μέσω της ανάρτησής τους στην Ιστοσελίδα είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

Οι αλλαγές θα τίθενται σε άμεση εφαρμογή μετά από τη σχετική ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Εάν δεν επιθυμείτε να κάνετε δεκτούς τους νέους όρους και κανόνες θα πρέπει να διακόψετε την χρήση της Ιστοσελίδας. Εάν εξακολουθήσετε την χρήση της Ιστοσελίδας μετά την ημερομηνία κατά την οποία τίθενται σε εφαρμογή οι αλλαγές, η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς δηλώνει την συγκατάθεσή σας στο να δεσμευτείτε με τους νέους όρους και κανόνες χρήσης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας με σκοπούς παραπλανητικούς, κερδοσκοπικούς ή με σκοπούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας μας.

Δεν μπορείτε να αναθέσετε, περαιτέρω εκχωρήσετε ή εν γένει μεταβιβάσετε οποιοδήποτε δικαίωμα σας προκύπτει από αυτούς τους όρους και κανόνες λειτουργίας.

Εάν κάτι που προβλέπεται από αυτούς τους όρους και κανόνες λειτουργίας βρεθεί να είναι αβάσιμο ή άκυρο από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο, το αβάσιμο σημείο δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την ισχύ των υπολοίπων όρων και κανόνων, που παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

Η Εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων και προϋποθέσεων που προέκυψε από συνθήκες πέραν του ελέγχου της.

Η μη άσκηση εκ μέρους της Εταιρείας οποιουδήποτε από τα δικαιώματα που προβλέπονται στους παρόντες όρους και κανόνες, δε συνιστά παραίτησή της από την άσκησή τους στο μέλλον ούτε και ακύρωση ή μη ισχύ των όρων και κανόνων.

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας, η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία ή χωρίς, του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών αυτής. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εκτύπωση της Ιστοσελίδας υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλοιωθεί, τροποποιηθεί ή μεταβληθεί το περιεχόμενο της, ολικά ή μερικά, με οποιοδήποτε τρόπο, εφόσον προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση από τον χρήστη – επισκέπτη της Ιστοσελίδας.

Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε επεξεργασία του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της αποσυμπίλησης (decompilation) του λογισμικού που περιλαμβάνεται σε αυτό ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου του κώδικα. Η οπτική απεικόνιση και σχεδιασμός κάθε σελίδας/υποσελίδας της Ιστοσελίδας ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας παρέχεται στους χρήστες τους αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση. Εκτός εάν προβλέπεται ρητά διαφορετικά, τα σήματα, λογότυπα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα ανήκουν στην Εταιρεία το δε λογισμικό και το εμπορικό σήμα/σήματα της Εταιρείας έχει δημιουργηθεί από και ανήκει στην Εταιρεία.

Σε περίπτωση που οι χρήστες-επισκέπτες της Ιστοσελίδας έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες streaming media, απαγορεύεται αυστηρά ή με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο αποθήκευση του stream σε τοπικά μέσα κάθε μορφής, εν όλω ή εν μέρει, στην ίδια ή σε άλλη μορφή αρχείου ήχου ή εικόνας (π.χ. wav, wma, mp3, mpeg κλπ) που υπάρχει σήμερα ή θα εφευρεθεί στο μέλλον. Απαγορεύεται επίσης η απόσπαση και αποθήκευση (download) από το website σε τοπικά μέσα (μηχανικά ή ηλεκτρονικά) φωτογραφιών, λογοτύπων, κειμένων, animations, gifs, ήχων, εικόνων γενικώς, στατικών ή κινούμενων εκτός εάν τούτο ρητά επιτρέπεται και στο μέτρο που αυτό ρητά επιτρέπεται, σε κάθε συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι ψυχαγωγικό και ως εκ τούτου οι χρήστες δεν μπορούν να βασίζουν την οποιαδήποτε συμπεριφορά τους στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό, και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις πληροφορίες που έχουμε συμπεριλάβει στην Ιστοσελίδα αποδειχθεί ανακριβής. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται ιδίως για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία των χρηστών και επισκεπτών της Ιατοσελίδας ή/και του περιεχομένου της. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από ιστοσελίδες τρίτων, προς τα οποία ενδεχομένως η Ιστοσελίδα να παραπέμπει με συνδέσμους (links) από καιρού εις καιρόν, ούτε εγγυάται προς τους επισκέπτες και χρήστες την καλή εκτέλεση στην παροχή υπηρεσιών ή/και πώληση προϊόντων, την ακρίβεια τυχόν πληροφοριών, την ποιότητα των τυχόν προσφερομένων υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και γενικά τη νόμιμη, καλόπιστη ή ηθική συμπεριφορά των τρίτων, προς των οποίων οι ιστοσελίδες ενδέχεται να παραπέμπει με συνδέσμους από καιρού εις καιρόν.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Ιστοσελίδα διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η Ιστοσελίδα διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας.

Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας μας στο τηλέφωνο [email protected] προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Η Ιστοσελίδα και ειδικότερα το τμήμα Προώθησης – Μarketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ – NEWSLETTERS

Για την δημιουργία λογαριασμού στην Ιστοσελίδα, εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) και των ενημερωτικών δελτίων (newsletters) της Ιστοσελίδας ζητούνται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο– Διεύθυνση E-mail. Για την δημιουργία λογαριασμού στην Ιστοσελίδα καλείσθε να δημιουργήσετε κωδικό πρόσβασης, ο οποίος θα είναι προσβάσιμος από την Εταιρεία για τεχνικούς λόγους. Η Ιστοσελίδα μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Ο χρήστης – παραλήπτης των Newsletters μπορεί να διαγράψει τον λογαριασμό του ή/και να διαγραφεί από το αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις αρκεί να μας ειδοποιήσει με την αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η Εταιρεία μας μπορεί να διαγράψει οποιονδήποτε λογαριασμό ή/και λήπτη ενημερωτικών δελτίων κατά την κρίση της και αναιτιολόγητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο επισκέπτης/χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στην Ιστοσελίδα προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες γι’ αυτό πληροφορίες θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία μας στο [email protected] Ενδεικτικά θα σας ζητήσουμε τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο /Επωνυμία Επιχείρησης – Διεύθυνση / Έδρα – Τηλέφωνο – E-mail – Όνομα Υπευθύνου – Πόλη – Χώρα. Διευκρινίζεται ότι η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών αυτών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Η Ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της Ιστοσελίδας (ενδεικτικά, μη περιοριστικά, newsletters).

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών της Ιστοσελίδας για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, ή για λόγους marketing.

Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και των ίδιων των σελίδων της Ιστοσελίδας δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση είναι πιθανό να μην μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

LINKS σε άλλες ιστοσελιδες (“ΔΕΣΜΟΊ”)

Η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλες ιστοσελίδες τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία μας για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους ακολουθούν οι τρίτοι φορείς, καθώς και για το περιεχόμενό ή/και την καταλληλότητα ή/και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών/προϊόντων αυτών των ιστοσελίδων.

IP ADDRESSES

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην Ιστοσελίδα και αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.